Regulamin realizacji zamówień

Definicje
Użytym w niniejszym Regulaminie pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:
Catering dietetyczny – oznacza usługę dostarczania przez Dostawcę w miejsce wskazane przez Klienta dziennych zestawów posiłków, zbilansowanych w oparciu o ustalony indywidualnie z Klientem plan dietetyczny.
Catering okolicznościowy – oznacza usługę jednorazowego dostarczenia zestawów posiłków na wskazane przyjęcia okolicznościowe, spotkania biznesowe, konferencje, bankiety i inne podobnego rodzaju wydarzenia, w zakresie objętym Zamówieniem Klienta i uzgodnionym z Dostawcą.
Cena – oznacza cenę umieszczoną w Serwisie obok informacji o danym produkcie lub usłudze wyrażona w złotych polskich i uwzględniająca podatek od towarów i usług.
Dostawa – oznacza usługę jednorazowego dostarczenia przez Dostawcę w miejsce wskazane przez Klienta posiłków lub napojów wybranych z dostępnego w Serwisie menu.
Dostawca – oznacza spółkę Amazing Event spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Osiedle 16, 33-100 Tarnów, KRS: 0000791562, NIP: 9930672945, REGON: 383754274, o kapitale zakładowym 5.000 zł.  Wpisaną do krajowego rejestru sądowego w Krakowie – Sąd Rejonowy dla Krakowa śródmieścia XII wydział gospodarczy
Formularz zamówienia – dostępny do pobrania w Serwisie formularz, za pomocą którego Klient ma możliwość złożenia zamówienia na Catering dietetyczny lub okolicznościowy. Formularz zawiera dane, których wypełnienie jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji Zamówienia.
Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych przez Dostawcę.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający z usług świadczonych przez Dostawcę w zakresie niezwiązanym z bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. konsument w rozumieniu art. 231 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
Realizacja Zamówienia – dostarczenie przez Dostawcę Zamówienia na adres dostawy wskazany przez Klienta lub jego osobisty odbiór w Restauracji Stara Łaźnia przy ul. Plac Więźniów KL Auschwitz 1
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania z usług Dostawcy dostępnych w Serwisie, w tym zasady zawierania i rozwiązywania umów, zakres oferowanych produktów i usług, warunki składania zamówień i dostawy produktów, warunki dokonywania zapłaty ceny, uprawnienia do odstąpienia od Umowy oraz regulacje w zakresie składania i rozpatrywania reklamacji przez Klientów.
Serwis – serwis www dostępny pod adresem http://laznia.tarnow.pl/
Zamówienie – zgłoszone Dostawcy przez Klienta w sposób określony w Regulaminie zamówienie na produkty lub usługi oferowane w ramach Serwisu
Zamówienia
Składając Zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego warunki.
Złożenie Zamówienia na Dostawę może nastąpić:
za pośrednictwem strony internetowej
Złożenie Zamówienia na Catering dietetyczny następuje poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej http://laznia.tarnow.pl/
Złożenie Zamówienia na Catering okolicznościowy następuje poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej http://laznia.tarnow.pl/klon. Dalsze szczegóły Zamówienia mogą być uzgadniane również drogą telefoniczną.
Dostawca przyjmuje Zamówienia i prowadzi bieżącą obsługę Klientów drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17,
Zamówienia składane drogą e-mail mogą być przesyłane 24 godziny na dobę, jednakże Zamówienie złożone po godzinach wskazanych w punkcie 2.5. powyżej, zostanie zweryfikowane przez Dostawcę dopiero w następnym dniu, w godzinach przyjmowania Zamówień.
W przypadku, gdy Klient złoży Zamówienia na Dostawę po godzinach wskazanych w punkcie 2.5. powyżej, przed jego realizacją w następnym dniu roboczym Dostawca upewni się telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail, czy Zamówienie jest aktualne.
Dostawca potwierdzi otrzymanie Zamówienia na Catering dietetyczny i okolicznościowy oraz poinformuje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia go do realizacji w terminie 2 dni od dnia otrzymania Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawierać będzie szczegóły dotyczące warunków Zamówienia, dostawy oraz płatności.
Dostawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych wskazanych przez Klienta w Formularzu zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem.
Klient zobowiązany jest podać wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia. W szczególności Klient zobowiązany jest do bieżącego informowania Dostawcy o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na odpowiedni dobór diety, w tym informacji o alergiach, chorobach, nietolerancji laktozy bądź glutenu, ciąży i karmienia piersią. W przypadku zatajenia przez Klienta ww. informacji, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowanej diety.
Szczegóły dotyczące ustalenia indywidualnego planu dietetycznego Dostawca na bieżąco uzgadniał będzie z Klientem.
Dostawca nie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości lub opóźnienia powstałe na skutek podania przez Klienta nieprawidłowych bądź niedokładnych danych dotyczących Zamówienia.
Dostawca dostarcza Zamówienie wraz z paragonem fiskalnym. W przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Klienta, wraz z Zamówieniem Dostawca dostarczy Klientowi fakturę VAT.
W razie nieobecności Klienta pod wskazanym w Zamówieniu adresem Dostawy Dostawca skontaktuje się telefonicznie z Klientem w celu wyjaśnienia sytuacji. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem, Zamówienie na Dostawę zostanie anulowane.
Warunki dostawy Cateringu
Dostawa Cateringu dietetycznego rozpocznie się w terminie wskazanym przez Klienta, jednakże nie wcześniej niż w terminie 4 dni od dnia otrzymania płatności za Zamówienie chyba, że strony uzgodnią inaczej.
Dostawy Cateringu dietetycznego odbywają się od poniedziałku do piątku
Szczegóły dostawy Cateringu dietetycznego określa Formularz zamówienia
.
.
Zmiana Zamówienia
Zmiana Zamówienia na Dostawę może nastąpić wyłącznie za zgodą Dostawcy przed dostarczeniem Zamówienia pod adres podany przez Klienta.
Warunki płatności
Płatność za Dostawę może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro podczas odbioru przez Klienta Zamówienia będącego przedmiotem Dostawy.
Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian w cenach produktów i do przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych.
Informacje o akcjach promocyjnych oraz warunkach korzystania z nich, w tym o czasie ich trwania, będą na bieżąco udostępniane w Serwisie.
Odwołanie akcji promocyjnej następuje poprzez usunięcie informacji o akcji promocyjnej z Serwisu.
Przewidziane promocje nie łączą się ze sobą.
Reklamacje
Przed dokonaniem odbioru Zamówienia Klient ma prawo sprawdzić prawidłowość realizacji Zamówienia w obecności przedstawiciela Dostawcy.
W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamówienia z dostarczonym produktem Klient może złożyć reklamację. Reklamacja zostanie rozpatrzona jeśli zostanie zgłoszona niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni od dnia Realizacji Zamówienia.
Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Dostawcę należy zgłaszać na adres e-mail: restauracja@laznia.tarnow.pl wraz ze wskazaniem opisu zgłaszanych zastrzeżeń oraz danych kontaktowych osoby zgłaszającej reklamację.
Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od otrzymania zastrzeżeń przez Dostawcę. Informacja zwrotna dotycząca rozpoznania reklamacji zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu, a w przypadku braku wskazania w zgłoszeniu adresu e-mail do kontaktu na adres e-mail, z którego wysłano wiadomość zawierającą zgłoszenie reklamacji.
W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o tym fakcie Klienta zwróci mu uiszczoną należność, chyba że strony uzgodnią inny sposób rekompensaty (np. poprzez dostarczenie nowego Zamówienia).
Odstąpienie od umowy
Przedmiotem Zamówienia są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności spożycia. Z tego względu Klient może odstąpić od umowy najpóźniej do czasu rozpoczęcia przez Dostawcę przygotowywania przedmiotu Zamówienia, przez które rozumie się rozpoczęcie przygotowania zamówionych posiłków lub napoi.
Dostawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że strony uzgodnią inaczej.
W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia nie będą rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności spożycia Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy na warunkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, a więc w terminie 14 dni kalendarzowych od Realizacji Zamówienia bez konieczności podawania przyczyny.
Konsument jednakże nie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach, o których mowa w punkcie powyżej, jeżeli:
Dostawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
Odstąpienie od umowy przez Klienta wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub elektronicznej. Do zachowania terminu wystarczy złożenie (przekazanie, wysłanie) oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać:
Dane Klienta (imię nazwisko, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail),
Informację o odstąpieniu od umowy ,
Dane identyfikujące umowę (np. datę zawarcia, przedmiot, numer zamówienia),
Datę i podpis.
Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępach powyżej, nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej (jako przedsiębiorca). W takich sytuacjach Klient może odstąpić od umowy wyłącznie w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa bądź umowa może zostać rozwiązana za zgodą Dostawcy.
Klient, który odstąpił od umowy, której przedmiotem nie były rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności spożycia zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu zwrócić Dostawcy na własny koszt dostarczony mu przedmiot Zamówienia.
Postanowienia końcowe
Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta określa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny w Serwisie.
Informacje o produktach umieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
Dostawca jest uprawniony do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa. Wprowadzone zmiany obowiązują od chwili umieszczenia zmienionej treści Regulaminu w Serwisie i nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z zamówień złożonych przed zmianą treści Regulaminu. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych ustaw, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
Jakiekolwiek wątpliwości wynikające z interpretacji treści Regulaminu należy interpretować w sposób zgodny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a obowiązującymi przepisami, pierwszeństwo przyznaje się zapisom, które przyznają szerszą ochronę prawom Konsumenta.
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Dostawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.
W przypadku uznania postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub sprzeczne z przepisami prawa, ważność pozostałych postanowień Regulaminu nie zostaje naruszona.

Akceptowane formy płatności :

  1. PayU
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy

Koszty Dostawy :
Koszty dostawy :
Dla produktów wirtualnych – 0 zł
Dla pozostałych produktów w/g strefy dostawy  – widoczne  w koszyku przed finalizacją zamówienia